Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Ranking Masters. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, overeenkomsten met en leveringen door Ranking Masters, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen. Door de ontvangst van een aanbieding van Ranking Masters, het aangaan van een overeenkomst met Ranking Masters en de afname van de diensten en producten van Ranking Masters, zoals Zoekmachine Optimalisatie, Google Adwords en Website realisatie, verklaart u op de hoogte te zijn van de inhoud van deze algemene leveringsvoorwaarden. Ranking Masters behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde aan te passen, zonder u daarvan op de hoogte te hoeven stellen. De meest recente versie van deze voorwaarden is te raadplegen op www.rankingmasters.nl.

Ranking Masters is onderdeel van Juulr B.V. Bij Juulr helpen we onze klanten en partners onder meer met het inzetten van Bloggers & Social Influencers om Content Marketing & Social Media effectiever in te zetten. Vanuit de onderliggende vraag van onze klanten om met Bloggers samen te werken, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de markt een sterke behoefte heeft aan een kwalitatieve aanpak voor SEO dienstverlening. Hier speelt Ranking Masters op in.

1. Definities

  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Ranking Masters een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.
  • Verwijzende domeinen: Hoeveel unieke links, in artikelen of los zonder tekst, vanaf externe domeinen naar jouw website verwijzen.
  • SEO staat voor Search Engine Optimalisation en is een verzamelbegrip van alle elementen en factoren die ervoor nodig zijn om een stijging te zien en hoog te komen in de zoekresultaten van de zoekmachines zoals Google, Yahoo en Bing.
  • Linkbuilding: Linkbuilding is het actief links vergaren van andere/externe websites naar jouw website. Dit is essentieel voor je positie in zoekmachines zoals Google. Google ziet iedere link naar jouw website namelijk als een stem van iemand. En hoe meer stemmen je krijgt, hoe relevanter en waardevoller Google jouw website zal zien. Let op! Linkbuilding is een onderdeel van SEO en kan niet alleen, zonder dat de andere facetten die belangrijk zijn voor SEO zorgen voor stijging in de zoekresultaten van de zoekmachines zoals Google, Yahoo of Bing. Daarbij zijn andere offpage SEO en onpage SEO factoren ook belangrijk om resultaat en/of stijging te realiseren in de zoekmachines. Denk daarbij bijvoorbeeld aan website-snelheid, techniek en code van de website, content (tekstueel en visueel) en een beveiligde verbinding (https).
  • WEBdevelopment (afgekort Webdev): een verzamelnaam die wordt gebruikt voor alles wat met het realiseren van, of aanpassingen op, een website en webshop te maken heeft.
  • Off-page SEO: Off-page SEO zijn alle zaken die buiten de website van de klant ondernomen worden om ervoor te zorgen dat de vindbaarheid verbetert. Linkbuilding is hier 1 onderdeel van.
  • Onpage SEO: Bestaat uit alle zoekmachineoptimalisatie die op de website van de klant zelf plaatsvindt. Denk hierbij aan content (tekstueel en visueel), de vorming en opmaak van de URL en website-snelheid.
  • Zoekmachines: Een zoekmachine is een computerprogramma, vaak online, waarmee informatie kan worden gezocht in een bepaalde collectie; dit kan een bibliotheek, het internet, of een persoonlijke verzameling zijn. De zoekmachine waarin Juulr B.V. en Ranking Masters de resultaten voor haar opdrachtgevers wilt verbeteren is Google.
  • Gegarandeerd Resultaat: Ranking Masters levert de opdrachtgever een toename in organische verkeer middels het inzetten van diverse middelen, onder andere: het realiseren van verwijzende domeinen, onpage SEO artikelen, off-page SEO artikelen, bloginfluencers etc.   
  • Ranking Masters: SEO bureau dat haar opdrachtgevers helpt met SEO en zich focust op de Nederlandse en Belgische markt. Onderdeel van Juulr B.V. onder kvk nummer 68636962.

2. Toepasselijkheid

2.1. Door ondertekening of akkoord, op bijvoorbeeld een mail of bij de betaling van één van de facturen, op een overeenkomst met Ranking Masters verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Ranking Masters en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ranking Masters opgenomen wordt.

3. Verplichtingen klant

3.1 De klant verbindt zich ertoe om:

    a) Alle benodigde gegevens en informatie tijdig te verschaffen;
    b) Volledig en tijdig medewerking te bieden;
    c) Gegeven expliciete aanwijzingen stipt na te leven;
    d) Toegang te verschaffen tot relevante accounts van derden; en
    e) Overige relevante informatie en documentatie te delen.

4. Aanbieding, tarieven en acceptatie

4.1. Het opmaken van offertes en prijsopgave door Ranking Masters zijn geheel vrijblijvend.

4.2. Het ondertekenen, of schriftelijke akkoord geven, van een door Ranking Masters uitgeschreven offerte en/of voorstel resulteert in een overeenkomst met Ranking Masters. De offertes en/of voorstellen van Ranking Masters kunnen per mail worden toegestuurd.

4.3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Ranking Masters blijven maximaal 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Ranking Masters. Facturering kan op basis van deze offerte geschieden.

4.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ranking Masters zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ranking Masters niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.6. Tariefstelling, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.7 Bij geaccepteerde voorstellen waarbij de termijn van de campagne of het traject geen duidelijke eindtermijn heeft of wanneer er wordt gecommuniceerd dat het een doorlopend of ongoing traject is, is Ranking Masters vrij de tariefstellingen te verhogen, met inachtneming van artikel 9.2.

4.8. De overeengekomen prijs geldt alleen voor de door Ranking Masters in de offerte, opdrachtbevestiging en/of overeenkomst expliciet vermelde werkzaamheden. Overige door de opdrachtgever verlangde werkzaamheden vallen niet onder die prijs (bijvoorbeeld in geval van een overeengekomen prijs voor het aanpassen van het design van een website is een door de opdrachtgever gewenste aanpassing van de tekstuele content van de website niet in die prijs inbegrepen). Voor die overige werkzaamheden geldt een tussen partijen nader overeen te komen prijs danwel, indien die niet door partijen is bepaald, een op de gebruikelijke wijze berekende prijs of, bij gebreke daarvan, een redelijke prijs.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1. Ranking Masters zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2. Ranking Masters is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te laten voeren door door haar vrij te kiezen derden en/of met behulp van artificial intelligence. Ranking Masters is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen, fouten of (onrechtmatig) handelen van deze derden of het gebruik van artificial intelligence. Ranking Masters is bevoegd de voorwaarden, in het bijzonder aansprakelijkheidsbeperkingen, die deze derden en leveranciers van de gebruikte artificial intelligence tools hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden en deze aan de opdrachtgever tegen te werpen.

5.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ranking Masters aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ranking Masters worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ranking Masters zijn verstrekt, heeft Ranking Masters het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4. Ranking Masters is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer Ranking Masters is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ranking Masters kenbaar behoorde te zijn.

5.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende fasen zal worden uitgevoerd kan Ranking Masters de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6. Indien door Ranking Masters of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.7. Opdrachtgever vrijwaart Ranking Masters voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5.8. Opdrachtgever vrijwaart Ranking Masters voor aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst door Ranking Masters worden gebruikt.

5.9. De overeenkomst tussen Ranking Masters en of Juulr B.V. en haar opdrachtgever is een voor wat betreft de verplichting van Ranking Masters een inspanningsverbintenis en behelst geen resultaatsverplichting van Ranking Masters en/of Juulr B.V. Ranking Masters spant zich bijvoorbeeld in om de overeengekomen website van de opdrachtgever hoger in de onbetaalde zoekresultaten van Google te positioneren. Ranking Masters geeft aan de opdrachtgever een verwachting af over het te verwachte resultaat van de inspanning van Ranking Masters. Op Ranking Masters en/of Juulr B.V. rust geen verplichting ten opzichte van haar opdrachtgevers om aan deze afgegeven verwachting te voldoen.

6. Duur en beëindiging

6.1. Het ontwikkelen van een nieuwe online marketing of SEO analyse door Ranking Masters voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product of dienst. 

6.2. Ranking Masters heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten (bijvoorbeeld de website) die door Ranking Masters onderhouden worden.

6.3. Ranking Masters heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Ranking Masters gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

6.4. Ranking Masters heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

6.5 De opdrachtgever kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden tegen het einde van de maand, tenzij anders overeengekomen. Voorbeeld: Wanneer op 24 januari wordt opgezegd, komt de overeenkomst op 1 april te eindigen en is de overeengekomen prijs tot de laatstgenoemde datum door opdrachtgever verschuldigd. 

6.6 Het voorgaande lid is niet van toepassing wanneer de opdrachtgever de overeengekomen prijs heeft vooruitbetaald. In dat geval kan de opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden tegen het einde van de periode waarvoor de opdrachtgever de overeengekomen prijs heeft vooruitbetaald.

7. Levering en levertijd

7.1. Ranking Masters gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk of op de aangegeven of overeengekomen startdatum, van start met het leveren van de overeengekomen producten en/of diensten.

7.2. Mocht Ranking Masters onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Ranking Masters alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Ranking Masters een redelijk termijn, minimaal 21 dagen, gegund wordt om haar verplichtingen na te komen vanaf het moment van kennisneming van de tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ranking Masters adequaat kan reageren.

7.3. Door Ranking Masters gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (bestand via e-mail) aan de opdrachtgever verstrekt.

8. Overmacht

8.1. Ranking Masters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Ranking Masters als gevolg van overmacht, waaronder maar niet uitsluitend het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door (toe)leveranciers van Ranking Masters of door Ranking Masters ingeschakelde derden, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. De verplichtingen van Ranking Masters op grond van de overeenkomst worden opgeschort gedurende de periode dat de overmacht voortduurt.

8.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Ranking Masters alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Ranking Masters geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Ranking Masters tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

9. Prijzen

9.1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

9.2. Wijzigingen in de tarieven, buiten advertentiebudget om, worden door Ranking Masters minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9.3. De opdrachtgever stemt ermee in dat de daadwerkelijk door Ranking Masters ten behoeve van de opdrachtgever ingezette advertentiebudgetten (zoals voor Google Ads of adverteren op social media) 30% naar boven en beneden kunnen afwijken ten opzichte van de overeengekomen advertentiebudgetten.

9.4. De prijs (‘management fee’) voor de dienstverlening door Ranking Masters in verband met de ten behoeve van de opdrachtgever ingezette advertentiebudgetten (zoals voor Google Ads of adverteren op social media) stijgt als de advertentiebudgetten hoger worden.

10. Betaling

10.1. Facturen van Ranking Masters kunnen worden verstuurd vanuit Ranking Masters of Juulr B.V. 

10.2. Vanaf het moment dat een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Ranking Masters tot stand is gekomen, is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 dagen na het verzenden van de factuur door Ranking Masters het verschuldigde bedrag te voldoen. 

10.3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim. De opdrachtgever is een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag vanaf het moment dat hij in verzuim verkeert. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten teneinde nakoming van de opdrachtgever te verkrijgen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 250,00 euro.

10.4. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering Ranking Masters hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.

10.5. Indien een factuur niet tijdig wordt betaald of de opdrachtgever andere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, is Ranking Masters gerechtigd (de uitvoering van) de opdracht op te schorten of te beëindigen, onverminderd de overige rechten van Ranking Masters. Ranking Masters is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit direct dan wel indirect voortvloeit. Verder komen door Ranking Masters verstrekte prognoses in dat geval te vervallen.

10.6. Indien Ranking Masters abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Ranking Masters het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

10.8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Ranking Masters heeft voldaan.

10.9 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ranking Masters of Juulr B.V. mag door een opdrachtgever, klant of partner niet worden verrekend, opgeschort en rechten en/of plichten worden overgedragen.

10.10 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever, klant of partner in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever, klant of partner wordt geleverd, de genoemde overlijdt en voorts, indien deze liquidatie treedt of wordt ontbonden.

11. Copyright

11.1. Het eigendom van door Ranking Masters verstrekte ideeën, concepten of (proef-)ontwerpen blijft volledig bij Ranking Masters, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Ranking Masters hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Ranking Masters gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

11.2. Ranking Masters behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.3 Ranking Masters heeft het recht om vanaf het begin van de samenwerking het logo van de opdrachtgever kosteloos te gebruiken. Dit geldt ook voor onbepaalde tijd na het beëindigen van de samenwerking. Indien de opdrachtgever hier bezwaren bij heeft dient dit expliciet kenbaar gemaakt te worden door te mailen naar sjors@juulr.com. Het logo zal dan binnen een redelijk termijn worden verwijderd.

11.4. Ranking Masters heeft het recht om op de website of webshop van de opdrachtgever te vermelden dat die door haar is gerealiseerd, bewerkt en/of geoptimaliseerd met vermelding van haar naam en/of een link naar haar website. Daarnaast heeft Ranking Masters het recht om eventuele vermeldingen van de oorspronkelijke en/of vorige maker(s), bewerker(s) en/of optimalisator(en) van de website of webshop van de opdrachtgever te verwijderen. De opdrachtgever heeft het recht om van Ranking Masters te verlangen geen uitvoering te geven aan één of beide van de in de vorige twee volzinnen vermelde rechten of, als die reeds rechten reeds zijn uitgeoefend, die uitvoering ongedaan te maken, zulks tegen betaling door opdrachtgever aan Ranking Masters van een bedrag van € 250,00 exclusief btw per recht dat niet wordt uitgeoefend of ongedaan wordt gemaakt. De opdrachtgever heeft het in de vorige volzin vermelde recht niet als zij in verband met de vermelding van de naam en/of link naar de website van Ranking Masters of de verwijdering van de oorspronkelijke en/of vorige maker(s), bewerker(s) en/of optimalisator(en) een korting heeft gekregen op de prijs.

11.5. Al het door Ranking Masters vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Ranking Masters niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Indien Ranking Masters aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

12.2. Iedere aansprakelijkheid van Ranking Masters is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Ranking Masters wordt uitgekeerd, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Indien er geen (recht op uitkering door de) aansprakelijkheidsverzekeraar is, is iedere aansprakelijkheid van Ranking Masters beperkt tot het met opdrachtgever overeengekomen maandelijkse factuurbedrag ex. BTW maar in ieder geval tot een bedrag van maximaal €2.500,- ex. BTW.  

12.3. In geval van een overeenkomst met betrekking tot webdevelopment dient de opdrachtgever het geleverde binnen 24 uur na levering en vervolgens dagelijks te controleren. Aansprakelijkheid van Ranking Masters wegens tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen op grond van een overeenkomst met betrekking tot webdevelopment kan slechts ontstaan indien de opdrachtgever Ranking Masters binnen 24 uur na het tijdstip, waarop de opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, schriftelijk met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving daarvan heeft ingelicht over de tekortkoming, ter zake in gebreke heeft gesteld stellende een termijn van 5 werkdagen ter zuivering van de tekortkoming en de tekortkoming ook na die termijn blijft voortbestaan.

12.4. Ranking Masters is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens vorderingen van derden op Opdrachtgever.

12.5. Opdrachtgever vrijwaart Ranking Masters voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Ranking Masters.

12.6. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Ranking Masters kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

12.7. Ranking Masters is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

12.8. De opdrachtgever dient Ranking Masters terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor de schade die Ranking Masters hierdoor leidt.

13. Buitengebruikstelling

13.1. Ranking Masters heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Ranking Masters niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Ranking Masters zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Ranking Masters kan worden verlangd.

13.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

13.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Ranking Masters gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

14. Overdracht van rechten en verplichtingen

14.1. Ranking Masters noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

15. Reclamatie

15.1. Als de opdrachtgever binnen 30 dagen na levering niet schriftelijk bij Ranking Masters heeft gereclameerd, wordt hij geacht het geleverde (bijvoorbeeld door Ranking Masters geleverde teksten) te hebben geaccepteerd. Ranking Masters is in dat geval niet gehouden het geleverde nog te vervangen of aan te passen of anderszins nog werkzaamheden te verrichten.

15.2. De opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie, waaronder begrepen een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 30 dagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Ranking Masters ter zake schriftelijk heeft geklaagd. Een onvolkomenheid als gevolg van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie is nadrukkelijk geen gebrek.

15.3. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1. Op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen met Ranking Masters is Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen die tussen Ranking Masters en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem. Indien Ranking Masters als eisende partij optreedt, heeft zij het recht het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter.

Benieuwd naar jouw kansen?